ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Obvyklá forma zápisu

informace

 

 Vážení rodiče, milí žáci,

  zde jsou uvedeny informace k přijímacímu řízení na naší školu :

 

Zápis NOVÝCH ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 do Základní umělecké školy Brno, Smetanova 8, p.o.

 

ČERVEN  08.6.,10.6. a 12.6.2020 ,  od 15.00 do 19.00 hodin.

1. Přihláška

Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška , která bude  umístěná na www stránkách  školy

 od 27. dubna 2020.

Přesně vyplněnou přihlášku  nám prosím  zašlete  on –line nejpozději do 31. 5. 2020.                  Nezapomeňte si vybrat datum a čas v našem rezervačním systému, který bude přístupný od 25.5.2020.

Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.

2. Zápis nových žáků ke studiu

Talentová zkouška je  nedílnou součástí zápisu nových žáků ke studiu a je koncipována v rozsahu přiměřenému věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni. Na talentovou zkoušku není potřebná zvláštní domácí příprava.

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

 Literárně dramatický obor 

 

3. Organizace zápisu

Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkouše a ukončení zápisu žáků ke studiu ve školním roce 2020/2021bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy

O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.

 Po ukončení zápisu nových žáků  ( nejpozději do 27.06.2020) ,bude přijatým  uchazečům o studium  zaslán emailem informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání na první pololetí školního roku 2020/2021.

 

 T ě š í m e   s e   n a   V á s

 

 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA :

Hudební obor :

 A. Zpěv písně

(libovolná píseň)

 B. Intonační a sluchové předpoklady

(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)

 C. Rytmické předpoklady

(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)

 D. Všeobecné předpoklady

(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)

 Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.

 

 Výtvarný obor

 A. Výtvarné předpoklady

volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)

 B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)

 K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)

 

 Taneční obor

 A. Taneční předpoklady

(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)

 B. Všeobecné předpoklady

(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod. K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor a cvičky.

 Literárně –dramatický obor

A. Recitace básně, nebo úryvku prózy

B. Krátká improvizace na zadané téma

AKTUÁLNĚ
Varhanní koncert
22.6.2020 Kostel Nejsvětějšího Srdce páně v Brně Husovicích 19.00 hodin
Hudební festival Znojmo
Gratulujeme!
Absolventský koncert foto
Více fotografií na facebooku školy.
Pomáháme s Českou filharmonií
Na koncertě vystoupí pod vedením světoznámého dirigenta Simona Rattlea také Česká studentská filharmonie, doplněná v rámci ZUŠ open žáky základních uměleckých škol. Mezi nimi Lukáš Mareček ze ZUŠ Smetanova 8 Brno.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021
Organizační změny možné.
Chceš se naučit hrát na bicí?
Ta to pojď zkusit.
Distanční forma zápisu
informace
Obvyklá forma zápisu
informace
Gratulujeme i našim pedagogům !
Okresní kolo Brno - město ve hře na smyčcové nástroje
DŮLEŽITÉ INFORMACE koronavirusGratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na klavír. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na kytaru. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na kytaru.
Gratulujeme žákům : Šimon Káňa - 2. cena ZUzana Vítková - 3. cena Jan Havlásek - 3. cena
Informace školy ke koronaviru
důležité
Gratulujeme !!!Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Karlovarský skřivánek 2020
XXV. ročník pěvecké soutěže Regionální kolo Brno- město Blahopřejeme Daniely Majerové k 1. místu v kategorii C
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Jany Kopulety k příjmutí na Divadelní fakultu -Akedemii múzických umění v Praze.
Gratulujeme
Zdislavě Jurečkové
Gratulujeme !!!
Alexandr Klement ze třídy paní učitelky Marečkové vystoupí sólově ve hře na klavír 26.1. 2020 na Benefičním koncertě Magdalény Kožené ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Střípky Jaroslava Juráška 2019
Gratulujeme k 1. místu na soutěžní přehlídce Střípky Jaroslava Juráška 2019 - Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Magický klavír v proměnách času
VIII. Mezinárodní opavský klavírní festival Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Kavanové.
LDO
Gratulujeme Jarkovi Jasinkovi z naší dramky k natáčení Terčiného zvířecího světa. Česká televize, díl 20.11. 2019.
Amadeus 2019
Velikánská gratulace Alexandrovi Klementovi ze třídy paní učitelky Ireny Marečkové k uděleným cenám: