ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

GDPR

           
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Já, níže podepsaný/á
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
tímto uděluji Základní umělecké škole Brno, Smetanova 8, příspěvkové organizaci, IČ 004 00 963, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého dítěte, a to: (zaškrtněte)
 
            údaje o zdravotní pojišťovně pro účely vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
 
            podoby na fotografiích a videozáznamech žáka/žákyně pro účely pořizování záznamů z akcí školy k evidenci, archivaci a propagaci školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů se jménem, příjmením a třídou žáka na školních nástěnkách, tablech, webových stránkách školy, v propagačních tiskovinách včetně programu vystoupení a žákovských koncertů a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem školy. Záznamy z koncertů a vystoupení mohou být uloženy a distribuovány rodičům a přátelům školy na datových nosičích. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu školní docházky a 15 let po ukončení školní docházky, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.);
 
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu mohu jej kdykoliv odvolat.
 
Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů mne i mého dítěte, především informace o účelech, rozsahu, době zpracování, právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
 
V...................dne..............................
 
 
 
______________________________
podpis
AKTUÁLNĚ
I.Žákovský koncert
Srdečně zveme všechny příznivce na I. Žákovský koncert naší školy dne 19. 10. 2022 v 18. 00 hodin, koncertní sál školy.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Rozvrh hudební teorie na školní rok 2022/2023 aHrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ROZVRH HODIN VÝTVARNÉHO OBORU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023