ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

GDPR

           
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Já, níže podepsaný/á
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
tímto uděluji Základní umělecké škole Brno, Smetanova 8, příspěvkové organizaci, IČ 004 00 963, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého dítěte, a to: (zaškrtněte)
 
            údaje o zdravotní pojišťovně pro účely vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
 
            podoby na fotografiích a videozáznamech žáka/žákyně pro účely pořizování záznamů z akcí školy k evidenci, archivaci a propagaci školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů se jménem, příjmením a třídou žáka na školních nástěnkách, tablech, webových stránkách školy, v propagačních tiskovinách včetně programu vystoupení a žákovských koncertů a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem školy. Záznamy z koncertů a vystoupení mohou být uloženy a distribuovány rodičům a přátelům školy na datových nosičích. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu školní docházky a 15 let po ukončení školní docházky, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.);
 
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu mohu jej kdykoliv odvolat.
 
Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů mne i mého dítěte, především informace o účelech, rozsahu, době zpracování, právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
 
V...................dne..............................
 
 
 
______________________________
podpis
AKTUÁLNĚ
Koncert klavírního oddělení
30. 1. 2023 18.00 hodin, koncertní sál školy
Gratulujeme !!!
Výtvarný obor
Gratulujeme
Na slavnostním Novoročním koncertě v rámci Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí vystoupila žákyně naší školy Eva Valešová. 15. ledna 2023 na úvod koncertu Moravského klavírního tria zahrály žákyně ZUŠ - Adéla Kubíčková, housle (ZUŠ V. Meziříčí, p. uč. H. Bednaříková) a Eva Valešová, klavír (ZUŠ Smetanova, Brno, p. uč. B. Kavanová) Dívky sklidily velký potlesk publika.
Gratulujeme !!!
Jan Rubeš a Anna Krejčířová postoupili do druhého kola v přijímacím řízení na herectví, Konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Na Slavnostním adventním koncertě brněnských ZUŠ v Červeném kostele reprezentovali naši školu žáci ze třídy I. Vackové, B. Blaškové, D. Kovaříka a D. Štrunce.
Gratulujeme !!!
Petr Horký ze třídy Karolíny Ševelové hraje v Městském divadle Brno v představení Matilda roli Bohouše.
Terčin zvířecí svět
Gratulujeme Jakubovi Svobodovi k natáčení Terčiného zvířecího světa.
10. ročníku Mezinárodního klavírního festivalu “Magický klavír v proměnách času”
se za naši školu zúčastnili klavíristé ze třídy B.Kavanové: Václav Buchta, 1.r., Lucie Hrbková, 3.r. a duo Zuzana Buchtová - Alžběta Šmýdová. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci v Opavě! Lucie Hrbková, 3.r., interpretovala 2 skladby Petra Hanouska, na snímku je s panem skladatelem, který byl s jejím provedením spokojen.
Amadeus
Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let. Anna Varvařovská, II. kategorie, ze třídy paní učitelky I. Marečkové čestné uznání Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Veronice Polachové z literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa.
MenArt
stipendijní akademie uměleckého vzdělávání Dne 19. 11. 2022 proběhl hudební seminář s Radkou Fišarovou a Pavlem Borským. Za naši školu se zúčastnili paní učitelka Kseniya Suprunovich se žáky - Tomáš Jiřík, Sára Krejčířová a Eva-Mária Tesařová.
Pěvecká soutěž Lyra 2022
Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
14. 11. 2022 KIDS DAY Vystoupení naší Cimbálové muziky pod vedením Kateřiny Kovaříkové při příležitosti představení kultury jednotlivých států EU. Vídeň - Vienna Business School
16. Světový cimbálový kongres
Dne 28. 10. 2022 Barbora Pokorná, Alexandra Pokorná a Jan Dojčán ze třídy pana učitele Dalibora Štrunce vystoupily na 16. Světovém cimbálovém kongrese, který se konal ve Velkém Meziříčí.
Gratulujeme !!!
7. 11. 2022 Vystoupí naše Cimbálová muzika pod vedením Kateřiny Kovaříkové na Mezinárodním setkání akademiků u příležitosti předsednictví ČR v radě EU.
X. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2022.
Gratulujeme žákům ze třídy pana učitele Kovaříka : 1. kategorie Langášek Vít 2. cena , 3. kategorie Lanášek Vintíř 2. cena
Gratulujeme
Veronice Polachové k natáčení Terčiného zvířecího světa.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Hrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.