ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

GDPR

           
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Já, níže podepsaný/á
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
tímto uděluji Základní umělecké škole Brno, Smetanova 8, příspěvkové organizaci, IČ 004 00 963, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého dítěte, a to: (zaškrtněte)
 
            údaje o zdravotní pojišťovně pro účely vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
 
            podoby na fotografiích a videozáznamech žáka/žákyně pro účely pořizování záznamů z akcí školy k evidenci, archivaci a propagaci školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů se jménem, příjmením a třídou žáka na školních nástěnkách, tablech, webových stránkách školy, v propagačních tiskovinách včetně programu vystoupení a žákovských koncertů a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem školy. Záznamy z koncertů a vystoupení mohou být uloženy a distribuovány rodičům a přátelům školy na datových nosičích. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu školní docházky a 15 let po ukončení školní docházky, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.);
 
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu mohu jej kdykoliv odvolat.
 
Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů mne i mého dítěte, především informace o účelech, rozsahu, době zpracování, právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
 
V...................dne..............................
 
 
 
______________________________
podpis
AKTUÁLNĚ
Koncert žáků
14. 6. 2021, v 19:00 Kostel Nejsvětejšího Srdce Páně, Brno - Husovice
Koncert žáků
26. 5. 2021, v 18:00 Červený kostel, Komenského nám. 2
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Absolventský koncert
16. 6. 2021, v 17.00 hodin Radnice, Dominikánská 2
MAP II
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně - Základní umělecké školy
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
informace k výuce od 12.4.2021
důležité
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Zápis nových žáků pro školní rok 2021/2022
Chceš rozvíjet svůj talent? Přijď mezi nás!
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021 OPRAVENÝ
Organizační změny možné.