ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

GDPR

           
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Já, níže podepsaný/á
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně
 
Jméno:
Datum narození:
Trvale bytem:
 
tímto uděluji Základní umělecké škole Brno, Smetanova 8, příspěvkové organizaci, IČ 004 00 963, se sídlem Smetanova 8, 602 00 Brno, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého dítěte, a to: (zaškrtněte)
 
            údaje o zdravotní pojišťovně pro účely vedení evidence pro případ úrazu a potřeby ošetření žáka/žákyně. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání školní docházky a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
 
            podoby na fotografiích a videozáznamech žáka/žákyně pro účely pořizování záznamů z akcí školy k evidenci, archivaci a propagaci školy a jejích akcí, včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů se jménem, příjmením a třídou žáka na školních nástěnkách, tablech, webových stránkách školy, v propagačních tiskovinách včetně programu vystoupení a žákovských koncertů a pro jiné obdobné účely související s běžným chodem školy. Záznamy z koncertů a vystoupení mohou být uloženy a distribuovány rodičům a přátelům školy na datových nosičích. Osobní údaje budou zpracovávány a zveřejňovány po dobu školní docházky a 15 let po ukončení školní docházky, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky školy, ročenky školy apod.);
 
Jsem si vědom toho, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu mohu jej kdykoliv odvolat.
 
Současně svým podpisem stvrzuji, že mi byly předány předány informace o všech činnostech zpracování osobních údajů mne i mého dítěte, především informace o účelech, rozsahu, době zpracování, právním důvodu zpracování, jakož i o příjemcích zpracovávaných osobních údajů v souladu se čl. 13 nařízení č. 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).
 
Dále beru na vědomí, že mám právo požadovat po škole přístup ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné, případně mám právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
 
V...................dne..............................
 
 
 
______________________________
podpis
AKTUÁLNĚ
Novoroční koncert
Srdečně Vás zveme na Novoroční koncert našich žáků, který se uskuteční dne 26.1.2022 v 17.00 hodin a to v koncertním sále Konzervatoře Brno. Vstupné na místě 150 Kč - dospělý. Děti a mládež zdarma.
Gratulujeme Alexandře Pokorné k úspěchu v soutěži Zlatý oříšek.Velká cimbálová muzika
V Radiu Proglas jsme v rámci první frekvence připravovaného CD Velké cimbálové muziky ZUŠ Smetanova natočili Šarišské tance, Myjavský tanec a píseň Rosička na trávu sedá, vše pod vedením zvukového mistra Pavla Kunčara a hudební režie Kateřiny Kovaříkové a Dušana Kovaříka.
Naši pedagogové
Že na naší škole učí samí profesionálové - to už se ví a jsme na to dostatečně pyšní a hrdí. Ukázka tvorby našich mladých kolegů - gratulujeme k výkonům.
Mezinárodní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15- ti let.
Gratulujeme !!!
International Yong Talent Festival
Gratulujeme !!!!
Přijímáme žáky do tanečního oboru od 5-ti let.
Přijímáme i žáky starší do vyšších ročníků s pohybovou průpravou.
Gratulujeme
Františkovi Vlasákovi ze třídy slečny učitelky Kristýny Vrbovské k získání čestného uznání v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek - celostátní kolo.
Gratulujeme
Radkovi Topolanskému z třídy Sáry Medkové k přijetí na konzervatoř v Brně v oboru skladba. Talentové zkoušky vykonal s plným počtem bodů -byli jen 2 takoví studenti.
Gratulujeme
Tetiiane Sarapine k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Martině Pirochtové ze třídy paní učitelky M. Škárkové k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na příčnou flétnu.
Gratulujeme k přijetí na Konzervatoř Brno
Dominice Damborské ze třídy B. Blaškové Zádrapové - hudebně dramatický obor.
Gratulujeme
Vernisáž k výstavě zahájila naše žačka Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky B. Blaškové Zádrapové. Přesně 10. června uplyne 180 let od pořízení nejstarší dochované reportážní fotografie – daguerrotypie Bedřicha Franze. Blíží se velká událost! Světový unikát bude už brzy představen na Špilberku. Citlivost tohoto historického snímku jej nedovoluje dlouhodobě vystavit. K vidění proto bude v hranolové věži pouhé tři dny, poté ji nahradí novodobá daguerrotypie pořízená ze stejného místa jako v roce 1841. Snímek průvodu slavnosti Božího těla na Zelném trhu vlastní ve svých sbírkách Muzeum města Brna a vystaví ho vůbec poprvé. Nenechte si ujít tento výjimečný okamžik! Od 11. do 13. června 2021
Koncert Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie.Gratulujeme
Anně Varvařovské k zlatému pásmu v 0. kategorii ve hře na klavír. Pianoforte per tutti
Gratulujeme
Gratulujeme Kateřině Sedláčkové z literárně dramatického oboru k získání role v seriálu České televize Tajemství pana M. Konkurzu se zúčastnilo 7000 dětí.
Hodiny výuky hudební teorie a přípravných hudebních dovedností na školní rok 2021/2022Gratulujeme
Gratulujeme Tatianě Sarapine ze třídy paní učitelky Evy Muller k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Cimbalfest 21
14. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí, interpretační soutěž.
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.