ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Úřední deska

 

Informace pro veřejnost

Podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název organizace:

Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace

Adresa organizace:

Smetanova 8, 602 00 Brno

Datová schránka - typ OVP - Právnická osoba

Identifikátor datové schránky:  zv532gs        

Identifikátory organizace:

IČO 00400963   IZO 000 400 963   REDIZO 600003272

Detašovaná pracoviště

ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3, Jany Broskvy 3, Chrlice  643 00

Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Nám. republiky, Husovice, Brno, 614 00

Z ř i z o v a t e l

Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám 449/3, 601 82 Brno

usnesením Zastupitelstva JMK. 16/60

ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:

získanými vlastní základní činností – úplata za vzdělávání

přijatými z rozpočtu zřizovatele a místně příslušnému krajského úřadu

Vedení školy

Petr Karas                 ředitel                                                 

Eva Julínková           statutární zástupkyně ředitele školy

Beáta Blašková Zádrapová     zástupkyně ředitele školy

Ilona Skurská           ekonomka školy

Zuzana Jasinková    odborný pracovník na škole

Miroslav Hlavnička        správce budovy

Statutárním zástupcem organizace je Petr Karas  jmenovaný do funkce ředitele školy s účinností od 1. 3. 1999 zřizovatelem JMK. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165), dále organizační řád školy, který je povinným veřejným dokumentem a je umístěn na webu školy. Vymezení vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem je dán zřizovací listinou.

GDPR – pověřenec

Mgr. Alena  Straubová, advokátní kancelář, Smetanova 8, 602 00 Brno

Informace o škole poskytuje

poskytuje ředitel školy. V případě nepřítomnosti ředitele školy je možné se obrátit na statutárního zástupce ředitele nebo zástupce ředitele, popř. na odborného pracovníka na škole.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93. Odvolání je možné k OŠ KÚ JMK prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

 

Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

-         přijímá sekretariát školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době

-         o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam

-         stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena

-         o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn

-         stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

-         žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení

-         není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

-         žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

-         sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti

-         z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí

-         anonymní žádosti se nevyřizují

 

Podání musí obsahovat informace o tom:
·         Kdo je činí (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu)
·         Označení správního orgánu ( název a adresa školy)
·         Podpis (datovou službou – zaručený elektronický podpis)

 

·         Další náležitosti, které stanoví zákon

 

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a

-         v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

-         v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli

-         poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích

-         o postupu při poskytování informace se pořídí záznam

-         lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace

-         dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení

-         pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží

-         jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.

-         proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

-         rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

 

 

 

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání
zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona
zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu
Zdarma
 
pořízení papírové kopie – 1 list (A3)
4,- Kč
pořízení kopie - CD
15,- Kč
odeslání informací
dle sazebníku pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání informace § 17 zák. č. 106 /1999 Sb.
150,- Kč + zákon. odvody
204,- Kč / hodinu

 


Při vyžádání požadované informace „na počkání“ je žadatel povinen uhradit náklady hotově před
Způsob vybírání úhrad

vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.

Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.

Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů

spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných

případech předem.

Záloha úhrady

Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých

nákladů.

Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50%

očekávané úhrady.

Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.

Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a

kopírování vyžádané informace.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se škola při výkonu své působnosti řídí

-         zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů

-         vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a související pracovně právní zákony, vyhlášky, nařízení vlády a metodická doporučení

 

 

Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdější předpisů zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. (Základní umělecké školy tuto zprávu zpracovávají pouze dobrovolně.) Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva ZUŠ Brno, Smetanova 8, p.o. je umístěna na vedení školy.

Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je umístěna na sekretariátě školy.

Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh).

Zveřejňování smluv

Škola jako veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky zveřejňuje smlouvy, které uzavřela od 1. 2. 2015 s nejrůznějším subjekty (fyzickými i právnickými osobami), pokud s tím obě smluvní strany souhlasí. Příklady smluv – smlouvy nájmu, dodavatelské smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy za služby apod. V případě, že je smlouva uzavírána s fyzickou osobou, jsou osobní údaje ve smlouvě anonymizovány a teprve poté zveřejněny.

Školní vzdělávací program

Aktuální verze je uveřejněna na webu školy.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí dítěte do přípravného studia zjištění míry předpokladů pro studium základní hudební, resp. výtvarné, taneční a schopnosti. Podmínkou pro přijetí do studia I. a II. stupně a studia pro dospělé úspěšné je vykonání talentové zkoušky dle znění vyhlášky č. 71/2005 Sb. o ZUŠ.

Informace pro veřejnost nabývají účinnosti 15. srpna  2019

 

Brno, dne 15.srpna  2019, Petr Karas, ředitel ZUŠ

 

 
 
 
 
Oznamovací povinnost vůči veřejnosti
 

Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 8, Brno dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID zv532gs , emailem na adrese info@zussmetanova.cz nebo poštou na adrese Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, po., Smetanova 8, 602 00 Brno. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář, Smetanova 8, 602 00 Brno.

 

 

 
 

Podatelna Základní umělecké školy  Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace

Provozní doba : PO-PÁ

                           13.00 -14.30 hod.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě : Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8,

                                                                                                        příspěvková organizace

                                                                                                        Smetanova 8, 602 00 Brno

                                                         v digitální podobě :    info@zussmetanova.cz

ID schránky:
zv532gs

Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu či programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému - nebude zpracován podatelnou.

Pokud bude doručený dokument neúplný či poškozený - nebude zpracován podatelnou

 

GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení

 
 
 

 

 

 
 

 

 https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/
AKTUÁLNĚ
Varhanní koncert
22.6.2020 Kostel Nejsvětějšího Srdce páně v Brně Husovicích 19.00 hodin
Hudební festival Znojmo
Gratulujeme!
Absolventský koncert foto
Více fotografií na facebooku školy.
Pomáháme s Českou filharmonií
Na koncertě vystoupí pod vedením světoznámého dirigenta Simona Rattlea také Česká studentská filharmonie, doplněná v rámci ZUŠ open žáky základních uměleckých škol. Mezi nimi Lukáš Mareček ze ZUŠ Smetanova 8 Brno.
Rozpis hudebních teorií na školní rok 2020/2021
Organizační změny možné.
Chceš se naučit hrát na bicí?
Ta to pojď zkusit.
Distanční forma zápisu
informace
Obvyklá forma zápisu
informace
Gratulujeme i našim pedagogům !
Okresní kolo Brno - město ve hře na smyčcové nástroje
DŮLEŽITÉ INFORMACE koronavirusGratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na klavír. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Gratulujeme
Výsledky Národní soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT -okresní kolo ve hře na kytaru. Gratulujeme všem žákům a pedagogům.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ve hře na kytaru.
Gratulujeme žákům : Šimon Káňa - 2. cena ZUzana Vítková - 3. cena Jan Havlásek - 3. cena
Informace školy ke koronaviru
důležité
Gratulujeme !!!Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Karlovarský skřivánek 2020
XXV. ročník pěvecké soutěže Regionální kolo Brno- město Blahopřejeme Daniely Majerové k 1. místu v kategorii C
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Tomáši Daleckému ze třídy paní učitelky Jany Kopulety k příjmutí na Divadelní fakultu -Akedemii múzických umění v Praze.
Gratulujeme
Zdislavě Jurečkové
Gratulujeme !!!
Alexandr Klement ze třídy paní učitelky Marečkové vystoupí sólově ve hře na klavír 26.1. 2020 na Benefičním koncertě Magdalény Kožené ve Dvořákově síni pražského Rudolfina.
Střípky Jaroslava Juráška 2019
Gratulujeme k 1. místu na soutěžní přehlídce Střípky Jaroslava Juráška 2019 - Velká cimbálová muzika ZUŠ Smetanova pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Magický klavír v proměnách času
VIII. Mezinárodní opavský klavírní festival Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Kavanové.
LDO
Gratulujeme Jarkovi Jasinkovi z naší dramky k natáčení Terčiného zvířecího světa. Česká televize, díl 20.11. 2019.
Amadeus 2019
Velikánská gratulace Alexandrovi Klementovi ze třídy paní učitelky Ireny Marečkové k uděleným cenám: