ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Úřední deska

 

Informace pro veřejnost

 
Podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název organizace:
 
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
 
Adresa organizace:
 
Smetanova 8, 602 00 Brno
 
Datová schránka - typ OVP - Právnická osoba
 
Identifikátor datové schránky:  zv532gs        
 
Identifikátory organizace:
 
IČO 00400963   IZO 000 400 963   REDIZO 600003272
 
Detašovaná pracoviště
 
ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3, Jany Broskvy 3, Chrlice  643 00
 
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Nám. republiky, Husovice, Brno, 614 00
 
Z ř i z o v a t e l
 
Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo nám 449/3, 601 82 Brno
 
usnesením Zastupitelstva JMK. 16/60
 
ZUŠ hospodaří s finančními prostředky:
 
 • získanými vlastní základní činností – úplata za vzdělávání
 • přijatými z rozpočtu zřizovatele a místně příslušnému krajského úřadu
 
Vedení školy
 
Petr Karas                               ředitel                                                 
 
Eva Julínková                          statutární zástupkyně ředitele školy
 
Ondřej Jurčeka                        zástupce ředitele školy
  
Zuzana Jasinková                    zástupkyně ředitele,odborný pracovník na škole
 
Michaela Patková                    ekonomka školy
 
Petr Šibor                                 správce budovy
 
Statutárním zástupcem organizace je Petr Karas  jmenovaný do funkce ředitele školy s účinností od 1. 3. 1999 zřizovatelem JMK. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165), dále organizační řád školy, který je povinným veřejným dokumentem a je umístěn na webu školy. Vymezení vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem je dán zřizovací listinou.

GDPR – pověřenec
 
STRAUB LEGAL s.r.o., IČ: 09674721, DIČ: CZ09674721, se sídlem Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno
 
Informace o škole poskytuje
 
 ředitel školy. V případě nepřítomnosti ředitele školy je možné se obrátit na statutárního zástupce ředitele nebo zástupce ředitele, popř. na odborného pracovníka na škole.
 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
 
se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93. Odvolání je možné k OŠ KÚ JMK prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.
 
 
 
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 
upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175
 
 • přijímá sekretariát školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
 • o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
 
 
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
 
 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 • sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
 • z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
 • anonymní žádosti se nevyřizují 
 
Podání musí obsahovat informace o tom:
 1. Kdo je činí (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu)
 2. Označení správního orgánu ( název a adresa školy)
 3. Podpis (datovou službou – zaručený elektronický podpis)
 4. Další náležitosti, které stanoví zákon
 
 
 
Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a
 
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
 • o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
 • lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
 • dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
 • pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
 • jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
 • proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele
 
 
Sazebník úhrad za poskytnutí informací
 
podání ústní informace bez potřeby vyhledávání
zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona
zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu
Zdarma
 
pořízení papírové kopie - 1. list (A4)
pořízení papírové kopie – 1 list (A3)                                            3,00 Kč                                                                                                        
1,50,- Kč
pořízení kopie - CD
20,- Kč
odeslání informací
dle sazebníku pošty
 
 

 

Způsob vybírání úhrad 
 
Při vyžádání požadované informace „na počkání“ je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.
Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.
 
Záloha úhrady
 
Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.
Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se škola při výkonu své působnosti řídí
 
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a související pracovně právní zákony, vyhlášky, nařízení vlády a metodická doporučení
 
 
Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
 
Škola dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdější předpisů zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Zpráva je vypracovávána v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva ZUŠ Brno, Smetanova 8, p.o. je umístěna na www stránkách - dokumenty, sekretariátě školy..
 
Škola jako veřejná instituce je povinna zpracovávat každoročně výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Zpráva je umístěna na sekretariátě školy, na https://www.zussmetanova.cz/dokumenty-ke-stazeni.
 
Škola dále zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh).
 
Zveřejňování smluv
 
Škola jako veřejná instituce hospodařící s veřejnými prostředky zveřejňuje smlouvy, které uzavřela od 1. 2. 2015 s nejrůznějším subjekty (fyzickými i právnickými osobami), pokud s tím obě smluvní strany souhlasí. Příklady smluv – smlouvy nájmu, dodavatelské smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy za služby apod. V případě, že je smlouva uzavírána s fyzickou osobou, jsou osobní údaje ve smlouvě anonymizovány a teprve poté zveřejněny.
 
Školní vzdělávací program
 
Aktuální verze je uveřejněna na webu školy, vrátnici školy.
 
Přijímací řízení
 
Podmínkou přijetí dítěte do přípravného studia je zjištění míry předpokladů pro studium  hudební, resp. výtvarné, taneční a literárně dramatických schopností. Podmínkou pro přijetí do studia I. a II. stupně a studia pro dospělé úspěšné je vykonání talentové zkoušky dle znění vyhlášky č. 71/2005 Sb. o ZUŠ.
 
Informace pro veřejnost nabývají účinnosti 15. srpna  2019
 
 
 
Brno, dne 15.srpna  2019, Petr Karas, ředitel ZUŠ
 
 
 
 
Oznamovací povinnost vůči veřejnosti
 
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 8, Brno dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID zv532gs , emailem na adrese info@zussmetanova.cz nebo poštou na adrese Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, po., Smetanova 8, 602 00 Brno. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář, Smetanova 8, 602 00 Brno.
 
 
Podatelna Základní umělecké školy  Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
 
Provozní doba : PO-PÁ
                          13.00 -14.30 hod.
 
Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě :
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace
Smetanova 8, 602 00 Brno
 
v digitální podobě :    info@zussmetanova.cz
 
ID schránky:
zv532gs
 
Způsob přijetí dokumentů v digitální podobě:
 
 • emailem, datovou schránkou, na nosiči
 • formáty dokumentů  (pdf, pdf/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt,
  ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png,
  tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/ isdocx, edi,
  dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn, gml/gfs/xsd)
  (vyhl. č. 194/2009 Sb., příl. 3 / vyhl. č. 259/2012 Sb., § 23)
  ● povinnosti u datové zprávy (ověření, čitelnost, viry)
Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu či programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému - nebude zpracován podatelnou.
 
Pokud bude doručený dokument neúplný či poškozený - nebude zpracován podatelnou
 
 
 
GDPR - Ochrana osobních údajů
 
 
 
 Zapojení do projektu MAP IV
naše škola je zapojena do projektu  MAP IV
což je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV“ (MAP Brno IV. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV), se spoluúčastí města Brna. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání.
 
 
 
 Naše škola se zapojila do OP JAK.
Název projektu "Smetanka OPJAK".
Realizace 1.1.2023 až 31.12.2025.
Registrační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005842.
Projekt je zaměřen na vzdělávání a spolupráci pedagogů, inovativní vzdělávíní žáků a komunitní setkávání.
 
 
AKTUÁLNĚ
Výstava výtvarných prací 19. - 25. 6. 2024, Káznice, Bratislavská 249
Srdečně Vás zveme na Výstavu výtvarných prací 19. - 25. 6. 2024, Káznice, Bratislavská 249 Slavnostní zahájení 19. 6. 2024 v 17.00 hodin.
Škola života
Srdečně Vás zveme na divadelní představení "Škola života". 20. 6. 2024, divadlo Lumos, Křížová 95, v 18.00 hodin.
Absolventský koncert
Srdečně Vás zveme na Absolventský koncert 5. 6. 2024 v 18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ
Společný koncert 16.6.2024
Srdečně Vás zveme na Společný koncert žáků naší školy a žáků SZUŠ Universum s.r.o.
Křišťál slávy
14. 6. 2024, divadlo Leitnerova v 18.00 hodin
Gratulujeme !!!
Jakub Kačmár ze třídy Josefa Schmieda byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ve hře na bicí nástroje.
Koncert sólistů - Mozartovy děti
11. 6. 2024 Besední dům Děkujeme za vzornou reprezentaci školy Romaně Kubíčkové ze třídy M. Škárkové a Václavovi Eliášovi ze třídy O. Jurčeky. Reportáž 18:50 https://www.ceskatelevize.cz/.../1012.../324281381990611/...
Společný pěvecký koncert
Srdečně zveme na společný pěvecký koncert našich žáků a žáků ZUŠ Varhanická. 4. 6. 2024 v 18.00 hodin. koncertní sál školy
Absolventský koncert
Srdečně Vás zveme na slavnostní Absolventský koncert našich žáků.
XI. Žákovský koncert
Srdečně Vás zveme na Žákovský koncert. 19. 6. 2024, koncertní sál ZUŠ, v 18.00 hodin
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Magdaleně Cenkové ze třídy paní učitelky Armine Stepanyan k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na klavír.
Výtvarná soutěž Černý Petr
Gratulujeme Lucii Zavadilíkové ( kategorie 6-8 roků) a Antonii Koryčánkové (kategorie 12-14 roků) k umístění se na 2. místa. Žákyně z ateliéru Marty Ondráčkové.
Gratulujeme
Gratulujeme žákům výtvarného oboru k přijetí na školy uměleckého směru:
Gratulujeme
Gratulujeme Filipovi Mikeskovi ze třídy pana učitele Ĺubomíra Kopkáše k přijetí na Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací - hra na kytaru.
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Alexandře Pokorné ze třídy pana učitele Dalibora Štrunce k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na cimbál.
Gratulujeme k mimořádnému úspěchu !!!
Anna Olecká ze třídy paní učitelky Magdalény Graffové získala 1. cenu v Ústředním kole soutěže ZUŠ ČR ve hře na housle.
66. ročník Kocianovy houslové soutěže
Gratulujeme Anně Olecké ze třídy paní učitelky Magdaleny Graffové. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Men Art
Gratulujeme Sáře Krejčířové ze třídy paní učitelky Ksenyi Suprunovich k přijetí do Akademie MENART 2024/2025.
Výsledky přijímacího řízení - hudební oboryVýsledky přijímacího řízení - nehudební oboryKloboucké husličky
Gratulujeme Barboře Hrbkové ze třídy paní učitelky Magdalény Graffové k získání zlatého pásma. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mládí a Bohuslav Martinů 2024
Gratulujeme Romaně Kubíčkové ze třídy paní učitelky Marie Škárkové k získání stříbrného pásma ve hře na flétnu, kategorie 17 - 18 let.
Dny polské kultury v Brně - Knihovna Jiřího Mahena, 8. 4. 2024 .
Děkujeme za vzornou reprezentaci našim žákům i pedagogům.
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou MŠMT ve hře na smyčcové nástroje.
Gratulujeme k nádherným výkonům našim žákům a také za skvělou reprezentaci.
Muzikanti, hrajte 2024
Rubín, Brno - Žabovřesky 17. 04. 2024 Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy všem cimbálovým muzikám pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Pianoforte per Tutti
Úspěch našich klavíristů na mezinárodní soutěžní přehlídce v Příboře.
Koncert sólistů žáků ZUŠ města Brna s mladými brněnskými symfoniky
12.4.2024 19.00 hodin, Besední dům Jsme pyšní na krásné výkony našich žáků.
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou MŠMT výtvarného oboru.
Gratulujeme našim pedagogům a jejich žákům k postupu do ústředního kola soutěže. Šimon Kříž Marta Ondráčková
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou MŠMT ve hře na smyčcové nástroje.
Gratulujeme k mimořádnému výkonu Anně Olecké ze třídy Magdalény Graffové, korepetice Sára Medková. 1. cena s postupem do ústředního kola Absolutní vítěz Zvláštní cena za muzikální výkon
Mezinárodní houslová soutěž O cenu Václava Krůčka 2024
Gratulujeme Anně Olecké k získání I. ceny a k titulu Laureát junior. Gratulujeme paní učitelce Magdaléně Graffové k ocenění za mimořádnou pedagogickou práci. Gratulujeme paní učitelce Sáře Medkové k ocenění za klavírní spolupráci.
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře
Folklor na rozhlasových vlnách Premiéra: 14.3.2024 Příští vysílání: Pátek15.3.20:05NOE+ Neděle17.3.8:25NOE Středa20.3.16:00NOE
Okresní kolo soutěže ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje.
Gratulujeme všem žákům i pedagogům :
Vystoupení pro domov seniorů 28. 2. 2024
Děkujeme naši žákům a pedagogům za vystoupení 28. 2. 2024 pro Domov seniorů ve Starém Lískovci. Nejhezčí odměnou byla oboustranná radost. Za organizaci akce patrí poděkování paní učitelce Jarmile Čadeni.
Cimbál v pyžamu
Jsme rádi, že se této akce mohli zúčastnit naši žáci a užít si skvělý program. Děkujeme moc pořadatelům.
Okresní kolo Národní souteže ZUŠ MŠMT ve hře na klavír.
Gratulujeme k výsledkům žákům i pedagogoům.
Karlovarský skřivánek 2024
Gratulujeme Kateřině Sedláčkové ze třídy paní učitelky Jany Kopuleté k 1. místu a k postupu do ústředního kola.
Lednový cimbálový koncert žáků ZUŠ.
SBOR PÁNĚ CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ, BRNO ŘEČKOVICE 30. 01. 2024 Všem žákům gratulujeme k nádherným výkonům.
ONATHAN TETELMAN & SYLVIA D’ERAMO DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINA, PRAHA
Naši pedagogové se žákům věnují nad rámec svých povinností - čehož si velmi vážíme. Včera žáci ze třídy paní učitelky Ksenyi Suprunovich a Beaty Blaškové Zádrapové navštívili koncert ONATHAN TETELMAN & SYLVIA D’ERAMO DVOŘÁKOVA SÍŇ RUDOLFINA, PRAHA
Gratulujeme
Dne 4. 1. 2024 se naši žáci z literárně dramatického oboru pod pedagogickým vedením Karolíny Ševelové zúčastnili nahrávání audio knihy Amazonské příběhy pro Masarykovu univerzitu v Brně.
Nahrávání audio knihy
Dne 4. 1. 2024 se naši žáci z literárně dramatického oboru pod pedagogickým vedením Karolíny Ševelové zúčastnili nahrávání audio knihy Amazonské příběhy pro Masarykovu univerzitu v Brně.
Koncert pěveckého oddělení
15. 1. 2024 v 17.00 hodin, koncertní sál školy
Betlémské dary
Jsme pyšní na naše žáky ze třídy Ksenyi Suprunovich, že na této akci vystoupí a podpoří krásný projekt.
Antonín Dvořák mladým - III. ročník soutěžní přehlídky
Gratulujeme Anně Varvařovské a Emě Šedivé ze třídy paní učitelky Ireny Marečkové k získání Stříbrného pásma.
Mezinárodní klavírní festival v Opavě
Naši žáci Anežka Buchtová ze třídy sl. uč. D. Hřebíčkové, Barbora a Lucie Hrbkovy a Marek Doubek ze třídy pí. uč. B .Kavanové účinkovali v Opavě v programu mezinárodního klavírního festivalu “Magický klavir”. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Střípky Jaroslava Juráška
Přehlídka dětských a mládežnických lidových muzik - Střípky Jaroslava Juráška. Naši školu reprezentovala Malá cimbálová muzika pod pedagogickým vedením Kateřiny Kovaříkové.
Společně naladěni na folklór"
Alexandra Pokorná (z pěvecké třídy B. Blaškové) vystoupila v rámci společného projektu tří lidových rozhlasových orchestrů z Plzně, Brna a Bratislavy "Společně naladěni na folklór" jako sólistka BROLNu 31.10.2023 ve Velkém koncertním studiu Slovenského rozhlasu v Bratislavě 3.11.2023 a v Besedním domě v Brně.
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Richardovi Koláčkovi ze třídy Karolíny Ševelové k nejužšímu výběru na hlavní dětskou roli do filmu České televize Tichá pošta.
Pěvecká soutěž Lyra 2023
Gratulujeme žákům ze třídy paní učitelky Ksenyi Suprunovich.
Česko Slovensko má talent
Gratulujeme naší bývalé žákyni Mercedes Muchové k postupu do dalšího kola.
Bikepark pod mostem
Výtvarná akce, která proběhla v pátek 3.11.2923 od 13:00 do 17:15 v bikeparku v Brně - Řečkovicích. Naskytla se nám možnost výtvarně zpracovat velké plochy v areálu tohoto parku. Tvořili jsme zde velkoplošné malby.
28. ročník interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu
Soubor Banda de Skarkos Romana Kubíčková - flétna Natálie Marková - flétna Alexandr Klement - klavír pedagog Marie Škárková Gratulujeme k 1. místu a ceně Laureát soutěže
Svátek seniorů
1. 10. 2023 Svátek seniorů Zelný trh Naši školu reprezentovali žáci ze třídy paní učitelky Ksenyi Suprunovich.
Gratulujeme k přijetí na Konzervatoř Brno
Barbora Pokorná uspěla v přijímacích zkouškách na konzervatoř - hra na cimbál a udělala s nadhledem i rozdílové zkoušky přímo do druhého ročníku.
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2023
David Jurásek - čestné uznání II. stupně ze třídy paní učitelky Veroniky Jurčekové Gratulujeme !!!
Mezinárodní cimbálový festival ve Valaškém Meziříčí -Cimbalfest
Alexandra Pokorná - 1. místo v kategorii sólová hra na cimbál Jan Dojčám - 2. místo - sólová hra na cimbál Markéta Schnirchová - 3. místo - hra duo ze třídy pana učitele Dalibora Štrunce Gratulujeme !!
Gratulujeme !!!
Anežka Kavanová byla přijata na Střední pedagogickou školu - příprava na talentovky, 1. místo. Paula Noack byla přijata na Střední školu Uměleckomanažerskou na umělecký obor, zaujala svými pracemi. Žákyně z ateliéru Šimona Kříže.
Gratulujeme !!!
Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Český rozhlas Brno a Společnost pro lidové tradice udělují diplom Alexandře Pokorné za umístění v první desítce nejlepších zpěváčků z Moravy a Slezska s postupem do celostátního kola. Pedagogické vedení Beata Blašková Zádrapová.
Svitavské Komoření - Gratulujeme !!!
celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů
Gratulujeme !!!
21. ročník mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA David Jurásek - čestné uznání v 2. kategorii hra na klavír ze třídy paní učitelky Veroniky Jurčekové
Mládí a Bohuslav Martinů
Gratulujeme !!! Terezie Graffová, Klára Graffová zlaté pásmo zvláštní ocenění - cena za umělecké souznění
Mezinárodní soutěž - Broumovská klávesa
Gratulujeme Davidovi Juráskovi ze třídy paní učitelky Veroniky Jurčekové.
Gratulujeme !!!
13. ročník houslové soutěže Újezdská notička 2. místo Matyáš Bednařík ze třídy paní učitelky Magdalény Graffové
Mládí a Bohuslav Martinů
Ve dnech 25.4.- 27.4.2023 se konala v Poličce celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů. Naši školu vzorně reprezentovaly dvě klavíristky: Lucie Hrbková ze třídy B.Kavanové získala zlaté pásmo a Anna Varvařovská ze třídy I.Marečkové stříbrné pásmo. Gratulujeme!
Velká gratulace !!!
Velká gratulace !!! Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023 v komorní hře s převahou dechových nástrojů 1.cena Trio - Daniela Dlouhá, Mojmír Houdek, Qyuna Berdnikova Zvláštní cena poroty za interpretaci klavírního partu Friedrech Matthias: Amusement Qyuna Berdnikova Pedagogické vedení: Marie Škárková
Výstava prací žáků VO
Všechny příznivce srdečně zveme na Výstavu žákovských prací od 19/4 do 21/5/2023 na hradě Špilberk.
Mezinárodní soutěž skladatelů
Gratulujeme Radkovi Topolánskému ze třídy paní učitelky Sáry Medkové. “Generace 2023– mezinárodní soutěže skladatelů do 30 let” Kategorie do 21 let: 1.místo – Radek Topolanský – Ptáček vyletěl z hrobu a zazpíval písničku
Gratulujeme !!!
Gratulujeme k natáčení Terčiného zvířecího světa: Velen Doležal Jaroslav Jasinek Lukáš Lajda
Mezinárodní houslová soutěž
o cenu Václava Krůčka 2023 Gratulujeme Vintířovi Langáškovi k získání 1. ceny, ceny předsedy poroty, k ocenění za mimořádný interpretační výkon. Gratulujeme Vítu Langáškovi k získání 1. ceny, k ocenění za mimořádný interpretační výkon. Gratulujeme Dušanovi Kovaříkovi k ocenění za mimořádnou pedagogickou práci.
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Kateryně Černíkové ze třídy paní učitelky Kateřiny Kovaříkové k přijetí na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ke studiu hry na violu.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Trio - 1. cena s postupem do ústředního kola Trio Smetanka - 1. cena Flétnové trio - 1. cena
Gratulujeme žákům z literárně dramatického oboru.Gratulujeme
Gratulujeme naší žákyni Daniele Majerové k prvním samostatným krokům v její tvorbě.
Gratulujeme všem třem souborům pod pedagogickým vedením Marie Škárkové k postupu do krajského kola !
Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené Uměleckou radou ZUŠ ČR s podporou MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů
Gratulujeme !!!
Jsme pyšní, že v řadách Filharmonie Brno reprezentují Českou republiku i naši pedagogové -Jana Horáková, Ondřej Jurčeka, Veronika Jurčeková, Lukáš Svoboda, Iveta Vacková . Gratulujeme k velkěmu úspěchu.
Gratulujeme !!!
Výtvarný obor
Gratulujeme
Na slavnostním Novoročním koncertě v rámci Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí vystoupila žákyně naší školy Eva Valešová. 15. ledna 2023 na úvod koncertu Moravského klavírního tria zahrály žákyně ZUŠ - Adéla Kubíčková, housle (ZUŠ V. Meziříčí, p. uč. H. Bednaříková) a Eva Valešová, klavír (ZUŠ Smetanova, Brno, p. uč. B. Kavanová) Dívky sklidily velký potlesk publika.
Gratulujeme !!!
Jan Rubeš a Anna Krejčířová postoupili do druhého kola v přijímacím řízení na herectví, Konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Na Slavnostním adventním koncertě brněnských ZUŠ v Červeném kostele reprezentovali naši školu žáci ze třídy I. Vackové, B. Blaškové, D. Kovaříka a D. Štrunce.
Gratulujeme !!!
Petr Horký ze třídy Karolíny Ševelové hraje v Městském divadle Brno v představení Matilda roli Bohouše.
Terčin zvířecí svět
Gratulujeme Jakubovi Svobodovi k natáčení Terčiného zvířecího světa.
10. ročníku Mezinárodního klavírního festivalu “Magický klavír v proměnách času”
se za naši školu zúčastnili klavíristé ze třídy B.Kavanové: Václav Buchta, 1.r., Lucie Hrbková, 3.r. a duo Zuzana Buchtová - Alžběta Šmýdová. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci v Opavě! Lucie Hrbková, 3.r., interpretovala 2 skladby Petra Hanouska, na snímku je s panem skladatelem, který byl s jejím provedením spokojen.
Amadeus
Mezinárodní mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15 let. Anna Varvařovská, II. kategorie, ze třídy paní učitelky I. Marečkové čestné uznání Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
Gratulujeme Veronice Polachové z literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa.
MenArt
stipendijní akademie uměleckého vzdělávání Dne 19. 11. 2022 proběhl hudební seminář s Radkou Fišarovou a Pavlem Borským. Za naši školu se zúčastnili paní učitelka Kseniya Suprunovich se žáky - Tomáš Jiřík, Sára Krejčířová a Eva-Mária Tesařová.
Pěvecká soutěž Lyra 2022
Gratulujeme !!!
Gratulujeme !!!
14. 11. 2022 KIDS DAY Vystoupení naší Cimbálové muziky pod vedením Kateřiny Kovaříkové při příležitosti představení kultury jednotlivých států EU. Vídeň - Vienna Business School
16. Světový cimbálový kongres
Dne 28. 10. 2022 Barbora Pokorná, Alexandra Pokorná a Jan Dojčán ze třídy pana učitele Dalibora Štrunce vystoupily na 16. Světovém cimbálovém kongrese, který se konal ve Velkém Meziříčí.
Gratulujeme !!!
7. 11. 2022 Vystoupí naše Cimbálová muzika pod vedením Kateřiny Kovaříkové na Mezinárodním setkání akademiků u příležitosti předsednictví ČR v radě EU.
X. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky 2022.
Gratulujeme žákům ze třídy pana učitele Kovaříka : 1. kategorie Langášek Vít 2. cena , 3. kategorie Lanášek Vintíř 2. cena
Gratulujeme
Veronice Polachové k natáčení Terčiného zvířecího světa.
Gratulujeme !!!
Adéla Tomandlová z literárně dramatického oboru vyhrála konkurz na roli Katie v divadle Reduta, v představení Velmi, velmi, velmi temný příběh.
Schránka důvěryGratulujeme !!!
Petr Horký z literárně dramatického oboru získal roli v Městském divadle a to v muzikálu Matylda.
Hrajte na ně husličky
Přehlídka dětských cimbálových muzik, sobota 10. 9. 2022, 13.00 hod., Slovácká búda
Výstava prací žáků výtvarného oboru v ZOO Brno.
Celé léto bude probíhat výstava v Tropickém království.