ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
 

Úřední deska

Oznamovací povinnost vůči veřejnosti
 

Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace, se sídlem Smetanova 8, Brno dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID zv532gs , emailem na adrese info@zussmetanova.cz nebo poštou na adrese Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, po., Smetanova 8, 602 00 Brno. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář, Smetanova 8, 602 00 Brno.

 

 

 
 

Podatelna Základní umělecké školy  Brno, Smetanova 8, příspěvková organizace

Provozní doba : PO-PÁ

                           13.00 -14.30 hod.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě : Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8,

                                                                                                        příspěvková organizace

                                                                                                        Smetanova 8, 602 00 Brno

                                                         v digitální podobě :    info@zussmetanova.cz

ID schránky:
zv532gs

Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu či programu, který by byl způsobilý přivodit škodu na informačním systému - nebude zpracován podatelnou.

Pokud bude doručený dokument neúplný či poškozený - nebude zpracován podatelnou

 

GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ke stažení

 
 
Realizace zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8 - příspěvková organizace, zřízena na základě Nové zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje na dobu neurčitou. Příspěvková organizace jako  základní umělecká škola poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých oborech, její činnost se řídí zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením
§ 109, a prováděcími předpisy k zákonu a vyhláškou č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 
Organizační struktura školy a práva a povinnosti zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků jsou uvedeny ve Školním řádu. Příslušné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze získat v úředních hodinách na sekretariátu školy .
Na stejném místě je možné podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
 
Výroční zpráva organizace a předcházející kalendářní rok je k nahlédnutí v úředních hodinách na sekretariátu školy .
 
 
 
Poskytované informace, podmínky, za kterých informace nelze poskytnout, informace bez údajů chráněných proti zveřejnění:
 
1.      Informační povinnost se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Takové žádosti se neevidují v evidenci žádostí o informace.
2.      Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje škola poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu (např. § 11 až 16 občanského zákoníku; § 5 a 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).
3.      Škola informace neposkytne pouze za podmínek taxativně stanovených zákonem - § 7, § 9 – 11 zákona. Podmínky omezení práva na informace stanoví § 12 zákona.
 
Podávání a vyřizování žádostí o informace
 
1.      Žádost o informaci lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Telefonická žádost se považuje za žádost ústní.
2.      Škola je povinna vyřídit všechny žádosti o informace bez ohledu na to, zda jsou podány ústně, nebo písemně. Na ústní žádost poskytne v jednoduchých záležitostech informaci ústní. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
3.      Informace se poskytuje žadateli zveřejněním nebo na základě žádosti.
4.      Informace poskytované zveřejněním upravuje § 4 odst. 2 zákona.
5.      Informace poskytované na základě žádosti upravuje § 4 odst. 3 zákona.
6.      Je-li požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro školu nepřiměřenou zátěží, poskytne se takový celek v souladu se zákonem (§ 4 odst. 4 zákona).
             Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci upravuje § 6 zákona
 
 
 
Postupy týkající se pouze písemně podaných žádostí o informace
 
1.      Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt, tzn. dnem, kdy je doručena na školu, která orazí žádost podacím razítkem. V případě žádosti o informaci doručené škole prostřednictvím elektronické pošty, považuje se za den podání žádosti den, kdy byla žádost doručena na elektronickou adresu školy. Je-li žádost podána elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny .
2.      Z písemné žádosti musí být zřejmé:
a)    kterému povinnému subjektu je určena;
b)   že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona;
c)    adresa pro doručování (za doručovací adresu je považována i elektronická adresa).
 Jedná se o základní náležitosti, které musí každá žádost o informaci vždy obsahovat  a pro případ kladného vyřízení žádosti jsou dostačující. V případě, že však výše uvedené náležitosti neobsahuje, není žádostí ve smyslu zákona.
3.      Brání-li nedostatek údajů o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci vyzve škola žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona).
4.      Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a)      u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště, popř. adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b)      u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
5.      Písemná žádost
a) musí být srozumitelná;
b)musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována;
c) nesmí být formulována příliš obecně.
Jestliže tyto požadavky nesplňuje, vyzve se žadatel do 7 dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne škola o odmítnutí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona).
 
 
Označování písemností spisovými a skartačními znaky
Při označování písemností spisovými a skartačními znaky se postupuje podle Spisového a skartačního řádu ZUŠ Brno, Smetanova 8.
 
 
Lhůty pro poskytování informací
                                           
1.       Datum podání žádosti je den doručení žádosti na školu. Lhůta počíná běžet následujícím dnem od doruční žádosti na školu.
2.             V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, musí škola do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, vývěska školy, publikace apod.).
3.             Škola musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění požadavku stanoveného v bodě V./5. Nedostane-li škola od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti (§ 15 zákona).
4.             Škola vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, škola žádost odloží.
5.             Škola žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k její působnosti (§ 4 odst. 5 písm. c) zákona) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.
6.             Škola poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15  dnů ode dne přijetí  žádosti nebo ode dne jejího doplnění.
7.             Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
a)  vyhledávání a sběr požadovaných informací u jiných subjektů;
b)   vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti;
c)    nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti.
8.             Škola musí včas před uplynutím základní lhůty 15 dnů žadatele informovat    o prodloužení lhůty a o důvodech, které ho k tomu vedly (§14 odst. 7 zákona).
9.             Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Kladné vyřízení žádosti
 
          Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, škola informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, popř. v prodloužené lhůtě ve smyslu § 14 odst. 7 zákona.  
 
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 15 zákona)
 
       1.            Pokud škola žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží (§15 odst. 1 zákona).
       2.            Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství podle § 9 zákona nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa (§15 odst. 2 zákona).
       3.            Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví správní řád.
 
Odvolání (§ 16 zákona)
 
       1.            Proti rozhodnutí školy o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává škole.
       2.            Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ZUŠ Brno, Smetanova 8 je vždy Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK).
       3.            Škola předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (KÚ JMK) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
       4.            Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.
       5.            Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení podle § 16 zákona správní řád.
 
IV.              Úhrada nákladů
 
       1.            Škola je oprávněna žádat úhradu za poskytnutí těch informací, na něž se vztahuje informační povinnost. Výše úhrady nesmí přesáhnout náklady školy, které jsou spojené s pořízením kopie, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Škola může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
       2.            V případě, že bude škola požadovat za poskytnutí informace úhradu nákladů, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace.
       3.            V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.
       4.            Jestliže žadatel o informaci do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, škola žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti podané proti výší požadované úhrady, lhůta 60 dnů neběží.
       5.            Způsoby úhrady:
a)   v hotovosti - na pokladně sekretariátu školy
b)   poštovní poukázkou (nutné předložit kontrolní ústřižek složenky);
c)   bezhotovostním převodem na příjmový účet školy prostřednictvím peněžního ústavu (nutné předložit příkaz k úhradě potvrzený bankou);
 
Závěrečná ustanovení
 
1.      Ředitel školy je povinen vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona.
 
 
 
 
  Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

 za rok 2014 je k nahlédnutí na sekretariátu školy.

 

 

 
 

 

 
AKTUÁLNĚ
Hra na trombon - pozoun
Nově otevřený obor.
Hudební teorie 2019-2020
Hudební teorie 2019-2020
Žákovský koncert
19.6.2019 koncertní sál školy, 18.00 hodin Všechny srdečně zveme !!!
Varhanní koncert
17.6.2019 Kostel Nejsvětějšího srdce Páně 19.00 hod, Husovice
Zápis nových žáků
Přijímací řízení prodlouženo do 14.6.2019. Zájemce budeme informovat o termínech zápisu.
ZUŠ OPEN 2019
Naši školu reprezentovali žáci ze třídy Jany Kopuleté.
ZUŠ OPEN 2019
Všechny srdečně zveme na ZUŠ OPEN 2019. Naši školu budou reprezentovat žáci ze třídy Jany Kopulety - muzikálový zpěv.
Ústřední kolo soutěže žáků ZUŠ ČR pro školní rok 2018/2019 v komorní hře s převahou dechových nástrojů.
2. místo /NE/FLUSTETO/ Martina Pirochtová, Ondřej Nedorost, Karolína Kleiblová, Emma Hubatková Ped. vedení: Marie Škárková GRATULUJEME !!!
LDO
Gratulujeme
„ Klapka Toure“.
Ve dnech 28. 4. -9 .5. 2019 se konala v Galerii Vaňkovka výstava filmových klapek v rámci 59. ročníku Zlínského filmového festivalu „ Klapka Toure“. Mezi nejlepšími vystavenými pracemi z vybraných čtyř brněnských ZUŠ, bylo 13 prací a z toho 4 práce oceněny z naší školy.
Talentové zkoušky VO
Studenti VO z ateliéru J. Křížové Barbora Kopečková IV. ročník II. stupně Ludmila Holíková IV. ročník II. stupně úspěšně vykonaly talentové zkoušky a jsou přijaty na Fakultu architektury VUT Brno, Poříčí a i na Fakultu architektury VUT Praha. GRATULUJEME !!!
Celostátní přehlídka komorních souborů
Svitavské komoření ZLATÉ PÁSMO pedagogické vedení: Ema Jedlička Gogová Gratulujeme !!!
XIII. Mezinárodní festival cimbálu
22. -26. května 2019 ve Valašském Meziříčí Gratulujeme Barboře Pokorné a Alexandře Pokorné, sl. učitelce Petře Martinkové za skvělé výsledky.
Zápis nových žáků
pro školní rok 2019/2020
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyč. nástrojů
Mimořádný úspěch 1.cena v Ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ped. vedení : Ema Jedlička Gogová GRATULUJEME !!!! 2. cena v Ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ČR vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Ped. vedení. Marie Škárková GRATULUJEME !!!!
LDO
Gratulujeme !!!
Ředitelské volno
9. a 10.5. 2019 je ředitelské volno. Škola bude uzavřena.
Mládí a Bohuslav Martinů
celostátní přehlídka 23. -26.4. 2019
LDO
Gratulujeme Melanii Mařanové z Literárně dramatického oboru k natáčení Terčiného zvířecího světa, seriálu České televize.
LDO
Gratulujeme Valentýně Volejníkové z Literárně dramatického oboru k získání role Katky, dcery Ondřeje Vetchého, v seriálu Pecháčci České televize.
25. ročník Heranovy violoncellové soutěže 2019
Město Ústí nad Orlicí a Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana udělují diplom Lukášovi Marečkoví 2. místo v III. kategorii GRATULUJEME !!!
PRO BOHEMIA OSTRAVA 2019
Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádala ve dnech 4. - 7.dubna 2019 PRO BOHEMIA - 17. ročník mezinárodní interpretační soutěže. Lukáš Mareček 2. cena v 2. kategorii violoncello Běla Jahodová 3. cena v 0. kategorii klavír GRATULUJEME !!!
XV. ročník pěvecké souteže Olomouc 2018
Gratulujeme Markétě Opplové k získání 1. místa v kategorii 1.a