ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Brno, Smetanova 8
Profilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborůProfilová fotka oborů logo školy
 

Informace k zápisu

 

 Povedou Tě lety prověření pedagogové, mladí ambiciózní studenti vysokých škol, ale také členové Filharmonie Brno, pedagogové působící na JAMU a Konzervatoři Brno.

 

                                                    Zápis žáků pro školní rok 2021 – 2022

 

I. kolo přijímacího řízení jen distanční formou do 30. 5. 2021  :

- vyplníte online přihlášku na webových stránkách školy

- obdržíte od nás podklady k talentové zkoušce – krátké video s instrukcemi a potřebné tiskopisy

- zašlete nám podepsané tiskopisy (GDPR, přihláška) spolu s vámi nahraným videem

- do sedmi dnů dostanete vyrozumění o výsledku přijímacího řízení

 

II. kolo přijímacího řízení

distanční i prezenční formou 

31. 5. 2021 a 2. 6. 2021

K prezenční talentové zkoušce - nutná rezervace termínu (menu - rezervace termínu talentové zkoušky).

 

Postup u distanční talentové zkoušky 

HUDEBNÍ OBOR

- po přijetí přihlášky rodiče od nás obdrží videonahrávku s krátkými melodickými a rytmickými 

  modely – adekvátní věku zájemce. Dítě si je poslechne a zopakuje. Rodiče jej u toho nahrají a  videonahrávku nám zašlou společně s nahranou oblíbenou písní.

V případě přestupu žáka z jiné školy žák předvede rozsah učiva stávajícího ročníku.

 

 

VÝTVARNÝ OBOR

- po vyplnění online přihlášky zašlou zájemci na email školy fotografie svých domácích prací

  se jménem uchazeče :                5 – 8 let -téma „Pohádka“ –  technika libovolná

                                                        od 9 let libovolné domácí práce – maximálně 5 fotografií

 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

- po přijetí přihlášky uchazeč nahraje krátkou scénku  na téma „Ztratil/a jsem klíče“ a přednese svou  oblíbenou báseň

- videonahrávku rodiče zašlou na školní email

 

 

 

TANEČNÍ OBOR

- po přijetí přihlášky rodiče od nás obdrží videonahrávku se sestavou cviků, které uchazeč zopakuje a melodii na kterou zatančí svou krátkou taneční improvizaci.

  Rodiče dítě nahrají a video nám zašlou na email školy.

 

 

Postup u prezenční talentové zkoušky

 

 1. Přihláška

Podmínkou pro přijetí do ZUŠ je vyplněná přihláška , která je  umístěná na www stránkách  školy v sekci MENU.
 
Nezapomeňte si vybrat datum a čas v našem rezervačním systému.
 
Nezletilý uchazeč o studium se musí dostavit k zápisu se zákonným zástupcem.
 
2. Zápis nových žáků ke studiu
Talentová zkouška je  nedílnou součástí zápisu nových žáků ke studiu a je koncipována v rozsahu přiměřenému věku uchazeče o studium. Naši pedagogové budou všem uchazečům maximálně nápomocni. Na talentovou zkoušku není potřebná zvláštní domácí příprava.
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
 Literárně dramatický obor 
 
3. Organizace zápisu
Uchazeč o studium je povinen zúčastnit se talentové zkoušky u jednotlivých přijímacích komisí. Každý uchazeč o studium obdrží při zápisu registrační číslo. Po vyhodnocení talentových zkouše a ukončení zápisu žáků ke studiu ve školním roce 2021/2022 bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých uchazečů (popř. náhradníků) pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn na webu školy a na informační tabuli ve vchodu do budovy
O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje ředitel školy, na základě talentové zkoušky a doporučení přijímací komise.
 Po ukončení zápisu nových žáků  ( nejpozději do 14. 6. 2021) ,bude přijatým  uchazečům o studium  zaslán emailem informační dopis a budou vyzváni k úhradě úplaty za vzdělávání na první pololetí školního roku 2021/2022.
 
 T ě š í m e   s e   n a   V á s
 
 
TALENTOVÁ ZKOUŠKA :
Hudební obor :
 A. Zpěv písně
(libovolná píseň)
 B. Intonační a sluchové předpoklady
(rozpoznání směru melodie, určení vyššího a nižšího tónu, zazpívání tónů před pedagogem atd.)
 C. Rytmické předpoklady
(schopnost reprodukovat rytmický model předvedený pedagogem)
 D. Všeobecné předpoklady
(tělesné, věkové předpoklady pro zvolené studijní zaměření, reakce na pokyny pedagoga apod.)
 Pokud se jedná o přestup z jiné ZUŠ, ale stejného studijního zaměření musí uchazeč absolvovat talentovou zkoušku také. Uchazeč předvede rozsah učiva daného ročníku ze stávající ZUŠ.
 
 Výtvarný obor
 A. Výtvarné předpoklady
volná tvorba ( výtvarný talent,  osobitý přístup atd.)
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod.)
 K talentové zkoušce je nutno s sebou přinést domácí práce ( maximálně 10 prací)
 
 Taneční obor
 A. Taneční předpoklady
(fyzické dispozice, pohybová koordinace, obratnost, tanečnost, taneční přirozenost atd.)
 B. Všeobecné předpoklady
(sociální zralost uchazeče, samostatnost, schopnost koncentrace, zájem o obor apod. K talentové zkoušce je nutno s sebou vzít jednoduchý cvičební úbor .
 Literárně –dramatický obor
A. Recitace básně, nebo úryvku prózy
B. Krátká improvizace na zadané téma
AKTUÁLNĚ
Naši pedagogové
Že na naší škole učí samí profesionálové - to už se ví a jsme na to dostatečně pyšní a hrdí. Ukázka tvorby našich mladých kolegů - gratulujeme k výkonům.
Mezinárodní Mozartovská soutěž pro mladé klavíristy do 15- ti let.
Gratulujeme !!!
Žákovský koncert žáků.
Srdečně zveme všechny posluchače na koncert našich žáků.
Večer komorní hudby
19.11.2021 v 17.30 hod. Koncertní sál ZUŠ
International Yong Talent Festival
Gratulujeme !!!!
Přijímáme žáky do tanečního oboru od 5-ti let.
Přijímáme i žáky starší do vyšších ročníků s pohybovou průpravou.
Gratulujeme
Františkovi Vlasákovi ze třídy slečny učitelky Kristýny Vrbovské k získání čestného uznání v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek - celostátní kolo.
Gratulujeme
Radkovi Topolanskému z třídy Sáry Medkové k přijetí na konzervatoř v Brně v oboru skladba. Talentové zkoušky vykonal s plným počtem bodů -byli jen 2 takoví studenti.
Gratulujeme
Tetiiane Sarapine k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Gratulujeme
Martině Pirochtové ze třídy paní učitelky M. Škárkové k přijetí na Konzervatoř Brno - hra na příčnou flétnu.
Gratulujeme k přijetí na Konzervatoř Brno
Dominice Damborské ze třídy B. Blaškové Zádrapové - hudebně dramatický obor.
Gratulujeme
Vernisáž k výstavě zahájila naše žačka Barbora Štanclová ze třídy paní učitelky B. Blaškové Zádrapové. Přesně 10. června uplyne 180 let od pořízení nejstarší dochované reportážní fotografie – daguerrotypie Bedřicha Franze. Blíží se velká událost! Světový unikát bude už brzy představen na Špilberku. Citlivost tohoto historického snímku jej nedovoluje dlouhodobě vystavit. K vidění proto bude v hranolové věži pouhé tři dny, poté ji nahradí novodobá daguerrotypie pořízená ze stejného místa jako v roce 1841. Snímek průvodu slavnosti Božího těla na Zelném trhu vlastní ve svých sbírkách Muzeum města Brna a vystaví ho vůbec poprvé. Nenechte si ujít tento výjimečný okamžik! Od 11. do 13. června 2021
Koncert Společného orchestru žáků základních uměleckých škol a hráčů České filharmonie.Gratulujeme
Anně Varvařovské k zlatému pásmu v 0. kategorii ve hře na klavír. Pianoforte per tutti
Gratulujeme
Gratulujeme Kateřině Sedláčkové z literárně dramatického oboru k získání role v seriálu České televize Tajemství pana M. Konkurzu se zúčastnilo 7000 dětí.
Hodiny výuky hudební teorie a přípravných hudebních dovedností na školní rok 2021/2022Gratulujeme
Gratulujeme Tatianě Sarapine ze třídy paní učitelky Evy Muller k přijetí na Taneční konzervatoř Brno.
Cimbalfest 21
14. Mezinárodní festival cimbálu Valašské Meziříčí, interpretační soutěž.
Gratulujeme Heleně Mensové
MENART 25. 5. 2021 PRAŽSKÉ JARO Kostel Šimona a Judy, ve 20.00 hodin
Pianoforte per tutti
Gratulujeme Aniččce Vavrvařovské ze třídy paní učitelky Marečkové k 1. ceně v nejmladší kategorii soutěže.
Gratulujeme
žákům z literárně dramatického oboru.
Heranova violoncellová soutěž
Gratulujeme Lukášovi Marečkovi k úžasnému výkonu a výsledku.
Gratulujeme
ZUŠ Open
Gratulujeme
Markétě Kolářové ze třídy paní učitelky Ševelové
Gratulujeme
Lukášovi Marečkovi k získání druhé ceny v mezinárodní soutěži.
Gratulujeme
Magdaleně Bártkové ze třídy paní učitelky Evy Julínkové
Gratulujeme
Smyčcové oddělení
Gratulujeme
Konkurzy a kamerové zkoušky
Gratulujeme
Ve dnech 5. - 15. ledna 2021 se konaly talentové zkoušky na SŠUD Husova v Brně.
Gratulujeme
Gratulujeme žákovi Benovi Levíčkovi -ze třídy paní učitelky Graffové, který vystupoval na letošním koncertě pro Světlušku s Pavlem Šporclem , v Pražské křižovatce přenášeném ČT.